Albania

Immigration History from Albania to Victoria

Albanians were first recorded separately in the 1933 Victorian census, when 249 Albania-born Victorians were recorded. Despite this official record Albanians had been travelling to Australia for many years prior. In the 1920s and 1930s large numbers of men came to Melbourne and to Shepparton where they worked in the farming industry as they had in their homeland. This was still the case in 1933, when there were no Albania-born women recorded living in Victoria.

The next spike in migration was fed by the new communist regime that gained power in 1944 at the end of World War II. These two factors saw the population jump to 651 in 1947. The population continued to grow steadily until it peaked in 1961 at 753. The population slowly declined through the 1970s, and by 1986 there were only 557 Albania-born Victorians.

In 1990s the population began to slowly build again as unrest in the Albanian-speaking region of Kosovo grew. By 1996 the numbers had swelled to 653. Approximately 4000 Albanians were temporarily evacuated to Australia in 1999. A number were able to settle in Victoria permanently, which was reflected in a rise of almost 30% in the 2001 census.

The 2016 census recorded 1,681 Albania-born Victorians, 58% of the total Albania-born population in Australia. Whilst 62.4% speak Albanian at home, there are small numbers of both Greek- and Italian-speakers, but only 9% speak English at home. The population is fairly evenly aged, with almost the median age being 40. The long tradition of Albanians on the land continues with 20% engaged in farming and associated industries. This does not include the numerous off-farm workers in rural communities. This rural connection is again evident in distribution with 22% living in Greater Shepparton. Large numbers also live in urban areas with 13% in the local government area of Brimbank and 12% in Whittlesea.

Approximately 52% of Albania-born Victorians are Muslim, while 19% do not identify with any religion and 8% identify as Eastern Orthodox. The Albanian community in Shepparton is the oldest Muslim community in country Victoria. The community has a rich history and still observes religious days and the Albanian national day (Flag Day) on November 28. The community is serviced by the Albania-Australia Community Association and the Albania-Australia Women’s Association.

Immigration History from Albania (shqiptar) to Victoria

Shqiptarët për të parën herë përmenden në regjistrimin e popullësisë viktoriane në vitin 1933, në rregjistër figuruan 249 viktorian të lindur në Shqipëri. Edhe përkundër këtyre të dhënave zyrtare shqiptarët morrën rrugën për në Australi shumë vite më parë. Në vitet e ’20-ta dhe ’30-ta të shekullit XX-të një numër i madh burrash u shpërngul në Melbourne dhe Shepparton dhe u punësuan në ferma. Po të njejtën punë ata e kryenin edhe në atdhe. Rasti ishte i njejtë edhe në vitin 1933, ku në atë kohë asnjë femër e lindur në Shqipëri dhe e ardhur në shtetin e Viktorisë nuk figuronte në regjistër.

Regjimi komunist i cili erdhi në fuqi në vitin 1944 dhe fundi i Luftës së Dytë Botërore, si rrjedhim pat rritjen e numërit të emigrantëve. Këta dy faktor kontribuan përgjithësisht në rritjen e numërit të shqiptarëve, numëri i të cilëve në vitin 1947 ishte 651. Popullata vazhdon gradualisht të rritet dhe në vitin 1961 numëri kulmoj në 753. Në numër popullata fillon ngadal të zvoglohet gjatë viteve të ’70-ta të shekullit XX-të dhe në vitin 1986 vetëm 557 viktorian të lindur në Shqipëri jetonin në këtë shtet.

Në vitet e ’90-ta të shekullit të XX-të popullata fillon të shënoj rritje në numër, arsye për këtë ka qenë gjendja në Kosovë. Deri në vitin 1996 numëri rritet në 653. Në vitin 1999, rreth 4000 shqiptarë nga Kosova përkohësisht evakuohen në Australi. Një numër i tyre përgjithmonë u vendos në Viktori që edhe u reflektua në rregjistrimin e popullësisë në vitin 2001 me një rritje prej afër 30 %.

Figurat e rregjistrimit të popullësisë në vitit 2011, tregojnë 1501 viktorian të lindur në Shqipëri, që do thotë 63% të numërit të përgjithshëm të të lindurve në Shqipëri. Shumica, 82 % flasin shqip në shtëpi, një numër i vogël flet greqisht dhe italisht dhe vetëm 6 % flasin anglisht në shtëpi. Popullata pothuaj për nga mosha është përafërsisht e balancuar me numër te njëjtë të njerzëve mbi dhe nën moshën 55 vjeçare. Tradita e gjatë shqiptare e ndërlidhur me bujqësi vazhdon, 20% të tyre janë të punësuar në ferma dhe industrinë e ndërlidhur me ferma. Kjo përqindje nuk përmban në vete numërin e punëtorëve jashtë fermave në komunitetet rurale. Ndërlidhja rurale këtu prap është evidente, 22% e popullatës jetën në rajonin e Greater Shepparton. Një numër i konsiderueshëm jeton në zonën urbane, 13% në Brimbank dhe 12% në Whittlesea.

Rreth 52% e viktorianëve të lindur në Shqipëri janë të fesë myslimane,19% të tyre nuk identifikohen me asnjë religjion dhe 8% janë identifikuar si krishter ortodoks. Komuniteti Shqiptar i Shepparton-it është komuniteti më i vjetër mysliman në Viktori. Komuniteti ka një histori të pasur dhe ende shënon/përkujton ditët e rëndësishme fetare dhe Ditën e Flamurit më 28 Nëntor. Shoqata Shqiptaro-Australiane dhe Shoqata e Grave Shqiptaro-Australiane janë në shërbim të komunitetit.

Average Age

Dataset: Albania Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Albania Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Albania Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Albania Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Albania Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Albania Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Albania Source: Australian Bureau of Statistics