Philippines

Immigration History from Philippines to Victoria

At the start of the twentieth century, just 16 Philippines-born people lived in Victoria. For the next fifty years the growth of the community continued to be controlled by Australian immigration and labour policies.

After World War II, the 1949 War-time Refugees Removal Act forced the deportation of Filipinos and other Asians who had fled Japanese invasions of their homelands. However, the relaxation of the White Australia Policy in the 1950s saw the arrival of Filipino students under the Colombo Plan. Some skilled tradesmen and professionals were also recruited from the Philippines to work in Australia.

Filipino immigration increased significantly during the 1970s, from a population of just 467 in 1971 to 3,455 a decade later. The end of the White Australia Policy in 1973 meant the Filipino immigration was no longer restricted, and the declaration of martial law in the Philippines during the previous year caused many to seek a new life in Australia.

The increase in the Philippines-born population of Victoria between 1981 and 2016 has been one of the most dramatic of any community in Victoria: from 3,455 to 51,287 people. In this period there was a noticeable increase in the migration of Filipino spouses and fiancées under the Family Reunion Program.

The majority of this community are based in the Western suburbs of Melbourne. Around 73% of Philippines-born people in Victoria speak Filipino or Tagalog at home, while 21% speak English. The community is mostly Catholic, and nearly half the population is aged under 40. One quarter of working Filipinos are employed as professionals, while another quarter work in trades, production and transport.

Immigration History from Philippines (Tagalog) to Victoria

Noong simula ng ika-dalwampung sigulo 16 pa lamang ang bilang ng mga Pilipinong isinilang sa Pilipinas ang naninirahan sa Victoria. Sa sumunod na limangpung taon ang pag-laki ng bilang ng komunidad Pilipino ay na-kontrol ng polisang pang-immigrasyon at pag-gawa ng Australya.

Pagkalipas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, sanhi ng 1949 War-time Refugees Removal Act sapilitang na-deport ang mga Pilipino at iba pang mga Asyano na napilitang tumakas mula sa pananakop ng mga Hapon sa kanilang mga sariling bansa. Sa pag-luluwag ng White Australia Policy noong 1950s nagsi-datingan ang mga Pilipinong mag-aaral sa Australya sa pamamagitan ng Colombo Plan. May ilan ding mga manggagawang may kasanayan at mga dalubhasa ang na-recruit mula sa Pilipinas upang mag-hanap-buhay sa Australya.

Malaki ang tinaas sa bilang ng mga Pilipinong migrante sa Australya noong 1970s. Mula sa kabuuang bilang na 467 noong taong 1971 lumaki ito sa bilang na 3,455 pagkaraan ng isang dekada. Sa pag-abolisa ng White Australia Policy noong 1973, naging maluwag ang immigrasyon para sa mga Pilipino. Dahil sa deklarasyon ng batas militar sa Pilipinas noong taong 1972, maraming mga Pilipino ang nag-pasyang manibagong buhay sa Australya.

Malaki ang tinaas ng bilang ng mga Pilipinong migrante sa Victoria simula noong taong 1981 hangang 2011; ito ay isa sa mga komunidad na lubhang lumaki ang bilang sa Victoria, mula 3,455 noong 1981 lumobo ito sa 38,004 na katao noong 2011. Noong mga panahong ito nagkaroon ng kapansin-pansin na pagtaas sa pag-migrate ng mga asawang Pilipino at mga katipan o fiancee sa pamamagitan ng Family Reunion Program.

Karamihan sa mga Pilipino sa Victoria ay naka-base sa mga kanluraning arabal ng Melbourne. Pitumpu't Tatlong porsiyento ng mga Pilipino na isinilang sa Pilipinas at naninirahan sa Victoria ay nag-sasalita ng wikang Filipino o Tagalog sa loob ng kanilang mga tahanan, habang dalwangput-isa porsiento naman ang gumagamit ng wikang Ingles sa loob ng kanilang mga bahay. Mayorya sa komunidad ay mga Katoliko at halos kalahati ng populasyon ay hindi pa umaabot sa edad na 40 taong gulang. Sangkapat sa mga Pilipinong nag-hahanap-buhay ay mga propesyonal habang isa pang sangkapat na may kasanayan ang nag-hahanap-buhay sa industriya ng pag-gawa at transportasyon.

Average Age

Dataset: Philippines Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Philippines Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Philippines Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Philippines Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Philippines Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Philippines Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Philippines Source: Australian Bureau of Statistics