Poland

Immigration History from Poland to Victoria

One of the best-known Poles who came to Australia in the early nineteenth century was Paul Edmond Strzelecki, who explored the Snowy Mountains and named several Australian geographical features including Mount Kosciuszko and the Strzelecki ranges in Gippsland. He eventually returned to Europe, and it was not until the Victorian gold rushes of the 1850s that Poles began to settle in Victoria in significant numbers. Many were political refugees, following the unsuccessful revolt against Austria in 1848. Most of these new arrivals were well educated and found work as engineers, teachers, artists and businessmen. By 1863 a Polish Relief Fund and a Polish Society was established in Melbourne.

The Polish community in Victoria remained small until several thousand Polish Jews came to Australia during the rise of Nazism. Following World War II, the majority of Polish immigrants arrived as Displaced Persons. There was also a significant intake of Polish soldiers who had fought alongside British soldiers in the War. The Poland-born community in Victoria increased five-fold between 1947 and 1954, to 21,428 people. This figure does not include many Polish immigrants born outside Poland during the post-war period.

During the late 1950s and early 1960s, many immigrants from Poland arrived through the Family Reunion Program. The community increased slowly in size, then stabilized until the 1980s, when political and economic unrest in Poland saw the population rise to 24,638 in 1986.

In 2016, 14,709 immigrants from Poland lived in Victoria, while far more were proud to have Polish heritage. 68% of immigrants from Poland spoke Polish at home, and the majority were Catholic. There was also a significant Jewish population. In Melbourne today, Poland-born people mainly live in Caulfield, Bentleigh, Carnegie, and Gardenvale. Over 35% of Poland-born workers are employed as professionals; many others work in clerical, sales and production roles. The community is supported by organizations such as the Polish Community Council of Victoria.

Immigration History from Poland (Polish) to Victoria

Jednym z najsłynniejszych Polaków, którzy przybyli do Australii na początku XIX wieku był Paweł Edmund Strzelecki. Badał on góry Snowy Mountains i m.in nadał nazwy Górze Kościuszki i łańcuchowi Strzeleckiego w Gippslandii. Później wrócił do Europy i dopiero okres gorączki złota w latach 1850-tych rozpoczął większe zasiedlanie Wiktorii przez Polaków. Większość nowo przybyłych stanowili uchodźcy polityczni po nieudanej rewolcie przeciwko Austrii w 1848 roku. Przeważająca część imigrantów była wykształcona i znalazła zatrudnienie jako inżynierowie, nauczyciele, artyści i handlowcy. Jeszcze przed rokiem 1863 założono w Melbourne Komitet Pomocy Polskim Ofiarom Wojny oraz Towarzystwa Polskie.

Społeczość polska w Wiktorii pozostawała stosunkowo nieliczna, aż do czasu przybycia kilku tysięcy polskich Zydow - nastąpiło to w okresie powstawania i rozkwitu nazismu w Europie. Wiekszość przybyłych polskich imigrantów z okresu po zakończeniu II Wojny Światowej stanowili wysiedleńcy. Sporo było polskich żołnierzy, którzy walczyli u boku żołnierzy brytyjskich . Wiktoriańska społeczość osób urodzonych w Polsce powiększyła się pomiędzy rokiem 1947, a 1954 pięciokrotnie - osiągając liczbę 21,428 osób. Liczba ta nie uwzględnia wielu polskich imigrantów urodzonych poza granicami Polski w okresie powojennym.

W późnych latach 50-tych i wczesnych 60-tych przybyło z Polski wielu imigrantów w ramach programów łączenia rodzin. Społeczość polska wzrastała powoli i ustabilizowała się przed 1980 rokiem. Zamieszki polityczne i ekonomiczne w Polsce w latach 80-tych doprowadziły do wzrostu populacji, sięgąjac w roku 1986 liczby 24,638 osób.

W 2011 roku w Wiktori mieszkało 16,384 imigrantów z Polski, ale znacznie większa ilość była dumna ze swego polskiego pochodzenia. 68% imigrantów z Polski rozmawiało w domu po polsku. Większość z nich jest katolikami. Występuje również znacząca grupa żydowska.Osoby urodzone w Polsce, a osiadłe w Melbourne zamieszkują przeważnie w dzielnicach: Caulfield, Bentleigh, Carnegie i Gardenvale. Ponad 35% osób urodzonych w Polsce reprezentuje wolne zawody, wiele jest zatrudnionych jako urzędnicy i handlowcy. Polska społeczość jest wspierana przez różne organizacje m. in. Federację Polskich Organizacji w Wiktorii.

Average Age

Dataset: Poland Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Poland Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Poland Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Poland Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Poland Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Poland Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Poland Source: Australian Bureau of Statistics