Netherlands

Immigration History from Netherlands to Victoria

Dutch sailors were amongst the first Europeans to reach Australia. In 1606 the Duyfken became the first ship to chart part of Australia’s coastline, and other Dutch explorers soon followed.

In the early 19th century a few Netherlands-born convicts were transported to Australia. A small number of free settlers also immigrated, and the gold rushes drew increasing numbers to Victoria from the 1850s. By 1911, 186 Netherlands-born people lived in Victoria.

After World War II the Netherlands government actively encouraged emigration to relieve housing shortages and economic distress. Hundreds of thousands of Dutch emigrated; almost a third chose to settle in Australia.

The growth of the Dutch community in Victoria in the post-war period was dramatic. In 1947, 625 Netherlands-born people were recorded; by 1954, the number had increased to 15,996. Within five years the community had more than doubled to 36,284. These numbers included people from the former Dutch East Indies who emigrated after Indonesian independence in 1949.

The economic situation in the Netherlands improved in the 1960s, and the number of emigrants began to decrease. Others chose to return to the Netherlands, and by 1981 the Netherlands-born population in Victoria had fallen to 30,707.

In 2016, the Victorian population was 19,814, the largest number of Netherlands-born people of any state in Australia. 65% of the community was Christian; 66% spoke English at home, and 32% spoke Dutch. Nearly half of those employed worked in professional roles, while many others were employed in clerical, sales, service, production and transport-related roles.

Today, the Dutch community is focussed in the outer metropolitan areas of Melbourne, including the Dandenongs, Frankston and Berwick. Dutch culture and community life is maintained through organisations including the Associated Netherlands Societies in Victoria. Springvale hosts the annual Holland Festival in February, the largest Dutch Festival in the southern hemisphere.

Immigration History from Netherlands (Frisian) to Victoria

Nederlânske seefaarders hearden by de earste Europeanen dy’t Australië oandienen. Yn 1606 wie it “Duyfken” it earste skip dat in part fan de Australyske kust oandie; en oare Nederlânske ûntdekkingreizigers kamen der mei gauwens efteroan. Yn het begin fan de njoggentjinde ieu waard in stikmannich Nederlânske feroardielden nei Australië ferballe.

Yn lyts tal pioniers emigrearre en setten har nei wenjen yn Victoria en de goudkoarts make dat der jimmeroan mear minsken harren nei wenjen setten yn Victoria om en de by 1850. Yn 1911 wennen der 186 yn Victoria berne Nederlanners. Nei de twadde wrâldkriech moedigde het Nederlânske regear de minsken oan om te emigrearjen om sadwaande de wenningneed en de ekonomyske omstannichheden yn eigen lân te ferromjen. In protte minsken, wol tûzenden Nederlânners emigrearen.

Sawat in tredde fan harren keazen Australië om harren dêr nei wenjen te setten. It oanwaaksen fan de Nederlânske mienskip yn Victoria yn it neioarlochske tiidrek wie dramatysk. Yn 1947 waarden der 625 berne Nederlanners registrearre; yn 1954 wie it tal tanommen oant 15996. Yn it tiidrek fan 5 jier hie de mienskip harren mear as ferdùbele oant 36384. Dizze oantallen wien ynklusyf de minsken fan it eardere Nederlânsk East-Ynje dy’t emigrearren na de Yndonesyske ùnôfhinklikens yn 1949.

De ekonomyske sitewaasje waard yn Nederlân yn de jieren 1960 wer better, it tal emigranten rùn sa stadichoan tebek. Yn part gie wer werom nei Nederlân en om en de by 1980 wie it tal berne Nederlanners yn Victoria wer tebekrûn nei 30707. Yn 2011 hie Victoria de grutste mienskip berne Nederlanners yn Australië: 21634 yn tal. Hjirfan wiene: 65% fan de mienskip Christen, 66% spriek Ingelsk en 32% spriek Nederlânsk.

Sawat de helte wurket as professional, wylst in protte oare minsken wurkje yn tsjerkelike tsjinsten, yn de ferkeap, en yn stjinst binne fan tsjinstferlienende produksjes en transportferwurkjende beroppen. Hjoed de dei is de Nederlânske mienskip konsintrearre yn de bûtenwiken fan Melbourne, hjir heare ek by: Dendenongs, Frankston en Berwick. It Nederlânske kultuereigene en it mienskiplibben bliuwt bewarre troch organisaasje lyk as: “The Associated Netherlands Societies “ yn Victoria; Dendenong is gasthear foar it jierlikse Holland Fastival yn febrewaris. Dit is it grutste Nederlânske Festival op de Súdlike Healrûnte.

Immigration History from Netherlands (Dutch) to Victoria

Nederlandse zeevaarders waren een van de eerste Europeanen die Australië bereikten. In 1606 bracht de bemanning van het schip De Duyfken als eerste een deel van de Australische kustlijn in kaart en andere Nederlandse ontdekkingsreizigers volgden snel.

In het begin van de 19e eeuw werden een paar van origine Nederlandse criminelen getransporteerd naar Australië. Tevens emigreerde een klein aantal vrije kolonisten en vanaf 1850 groeide het aantal dat zich in Victoria vestigde, aangetrokken door de opeenvolgende goudkoortsen. In 1911 woonden 186 Nederlanders van geboorte in Victoria.

Na de Tweede Wereldoorlog werd emigratie actief aangemoedigd door de Nederlandse regering ter verlichting van de woningnood en de economische malaise. Honderdduizenden Nederlanders emigreerden en bijna een derde daarvan besloot zich in Australië te vestigen.

De naoorlogse groei van de Nederlandse gemeenschap in Victoria was dramatisch. In 1947 werden 625 inwoners van Nederlandse afkomst geteld. In 1954 was dit aantal opgelopen tot 15.996, waarna de gemeenschap zich binnen vijf jaar meer dan verdubbelde tot 36.284. Ook mensen van voormalig Nederlands-Indië vallen onder deze aantallen. Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949, emigreerden velen van hen naar Australië.

De economische situatie in Nederland verbeterde in de zestiger jaren en het aantal emigranten begon af te nemen. Ook besloten mensen terug te keren naar Nederland en in 1981 was de van geboorte Nederlandse bevolking in Victoria gedaald tot 30.707.

In 2011 had Victoria de grootste Nederlandse gemeenschap in Australië met 21.634 leden. 65 procent van de gemeenschap was Christelijk, 66 procent sprak Engels thuis en 32 procent Nederlands. Bijna de helft van de Nederlanders die werkte, was werkzaam in professionele beroepen, terwijl vele anderen werkzaam waren in administratieve, verkoop-, service-, productie- en vervoer gerelateerde beroepen.

Vandaag de dag is de Nederlandse gemeenschap geconcentreerd in de buitenwijken van Melbourne, waaronder de Dandenongs, Frankston en Berwick. De Nederlandse cultuur en het gemeenschapsleven wordt in stand gehouden door verenigingen zoals The Associated Netherlands Societies in Victoria. In Springvale wordt tevens elk jaar het Holland Festival gehouden, het grootste Nederlandse festival op het zuidelijk halfrond.

Average Age

Dataset: Netherlands Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Netherlands Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Netherlands Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Netherlands Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Netherlands Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Netherlands Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Netherlands Source: Australian Bureau of Statistics