Macedonia (FYROM)

Immigration History from Macedonia (FYROM) to Victoria

Macedonians first came to Victoria in the early 20th century as “pechalbari”: men who came seeking fortunes with the intention of returning home. Many decided to settle, however, and travelled the countryside looking for work as itinerant labourers. Others established market gardens or small businesses in both rural and city areas. Members of this first wave of immigrants sponsored the immigration of family members, many of whom had lived through the civil war that ravaged Aegean Macedonia (Northern Greece) in the late 1940s.

In 1959, the first Macedonian Orthodox church outside Macedonia, St. George, was built in Fitzroy. Small scale migration continued after World War II, but numbers increased in the late 1960s through to the 1970s. This was due to a worsening economic situation in the Socialist Republic of Macedonia, then part of the Yugoslav federation.

During the 1980s the Macedonian community in Victoria established several cultural organisations to support its members. In 1981, a Macedonian Centre was opened in Epping by the Macedonian Orthodox Community of Melbourne and Victoria. The Federation of Macedonian Associations in Victoria was founded in 1984, followed by The Macedonian Senior Citizens’ Federation in 1989. The Macedonian Community Welfare Association and a range of artistic and sporting groups were also established during this period.

In 1991, Macedonia declared its independence from the Yugoslav federation. Business migrants from Macedonia soon began to arrive in Australia.

In 2016, there were 17,624 Macedonia-born Victorians, the majority living around the suburbs of Epping, Thomastown and Lalor. The community is mainly Macedonian Orthodox, and most speak Macedonian at home. Many are labourers, while others work in clerical, sales and professional roles. The Macedonian Advisory and Consultative Committee is one of many organisations that actively support the Macedonian community in Victoria today.

Immigration History from Macedonia (FYROM) (Македонски) to Victoria

Македонците најпрвин пристигнаа во Викторија во раниот 20ти век како „печалбари“: мажи кои дојдоа да се обогатат со намера да се вратат дома. Но, многумина одлучија да се населат и патуваа по селата барајќи работа како сезонски работници. Други создадоа зеленчукови градини или мали бизниси во селските и градски подрачја. Членовите на првиот бран имигранти го спонзорираа имигрирањето на членови на семејството, многумина од кои ја преживеаја граѓанската војна која ја опустоши Егејска Македонија (Северна Грција) во доцните 1940ти години.

Во 1959 година во Фицрој се изгради првата македонска Православна црква, Св. Ѓорги. Во мала мера миграцијата продолжи по Втората светска војна, но бројот на мигранти се зголеми во доцните 1960ти до1970тите. Ова се должеше на влошената економска ситуација во Социјалистичка Република Македонија, тогаш дел од Југословенската федерација.

За време на 1980тите македонската заедница во Викторија оснива неколку културни организации за поддршка на своите членови. Во 1981 година Македонската православна заедница на Мелбурн и Викорија отвори Македонски центар во Епинг. Федерацијата на македонски здруженија во Викорија (Federation of Macedonian Associations) се оснива во 1984 година, а потоа Македонската федерацијата на пензионери (Macedonian Senior Citizens’ Federation) во 1989 година. Во овој период исто така се формира Здружението за благосостојба на македонската заедница (Macedonian Community Welfare Association) и низа уметнички и спортски групи.

Во 1991 година Македонија ја прогласи својата независност од Југословенската федерација. Наскоро во Австралија почнаа да пристигаат деловни мигранти од Македонија.

Во 2011 година имаше 18,309 Викторијци родени во Македонија, мнозинството од кои живеат во населбите Епинг, Томастаун и Лалор. Заедницата во главно е македонска православна и најголем дел зборуваат македонски дома. Многумина се работници, додека други работат во улога на службеници, продавачи и професионалци. Македонскиот советодавен и консултативен комитет (Macedonian Advisory and Consultative Committee) е една од многуте организации кои денес активно ја поддржуваат македонската заедница во Викторија.

Notes

• Croatia, Slovenia and Macedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia) seceded from the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in 1991.

• Bosnia-Herzegovina seceded in 1992.

• Serbia and Montenegro remained part of the Yugoslav Federation and established the Federal Republic of Yugoslavia in 1992.

• The Federal Republic of Yugoslavia changed its name to Serbia and Montenegro in 2003.

Average Age

Dataset: Macedonia (FYROM) Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Macedonia (FYROM) Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Macedonia (FYROM) Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Macedonia (FYROM) Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Macedonia (FYROM) Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Macedonia (FYROM) Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Macedonia (FYROM) Source: Australian Bureau of Statistics

Timeline

Dataset: Macedonia (FYROM) Source: Australian Bureau of Statistics