Latvia

Immigration History from Latvia to Victoria

One of the earliest Latvian-born immigrants thought to have arrived in Australia was Aaron Wolf, a convict from England who landed in 1829. By 1891, about 160 Latvians had settled in Australia.

In the early twentieth century, Latvian sailors aboard European trading ships jumped ship and settled in Australia. More arrived after an aborted revolution in Latvia in 1905, most settling in Sydney. Modest levels of immigration to Australia continued after Latvia became independent from Russia in 1918. By 1933, 76 Latvia-born people lived in Victoria.

With the annexation of Latvia by the Soviet Union after World War II, large numbers of Latvians came to Australia as displaced persons under the International Refugee Organization’s re-settlement program.

Between 1947 and 1952, 19,700 Latvian refugees arrived in Australia. In Victoria, the Latvia-born population increased from 108 people in 1947 to 5,693 in 1954. At that time many were required to work in unskilled and semi-skilled jobs to fulfil their two-year contracts with the Australian Government under the terms of their migration.

Emigration from Latvia subsequently slowed under the tight control of Soviet authorities. It has been declining ever since, even after the 1991 declaration of Latvian independence from the Soviet Union.

In 2016 Victoria had the largest Latvia-born population in Australia, with a total of 1,199 individuals. The Latvian community in Victoria also includes Latvians born in Russia during WW I and those born in Germany after WW II. Over 83% are aged over 60, reflecting the decline of Latvia-born arrivals after the 1950s. Half are employed as professionals, managers and administrators, reflecting the community’s higher-than-average level of university education. Almost 45% speak Latvian at home.

This cohesive community has successfully maintained its cultural traditions and language through a wide range of Latvian organisations such as the Melbourne Latvian Society and the Melbourne Latvian Society Ethnic School.

Immigration History from Latvia (Latvian) to Victoria

Liekas, ka Arons Vulfs (Wolf) bija pirmais, Latvijā dzimušais, ieceļotājs Austrālijā. Viņš iebrauca Austrālijā no Anglijas 1829.gadā, kā noziedznieks. Līdz 1891. gadam uz dzīvi Austrālijā bija apmetušies 160 latvieši.

20. g.s. sākumā, vairāki latviešu jūrnieki, kas strādāja uz eiropiešu kuģiem, pameta tos un apmetās uz dzīvi Austrālijā. Pēc Latvijā neizdevušās 1905. gada revolūcijas, ieradās citi, kuri galvenokārt apmetās uz dzīvi Sidnejā. Kad 1918.gadā Latvija ieguva neatkarību no Krievijas, migrācija turpinājās nelielā skaitā. 1933.gadā Viktorijā dzīvoja 76 Latvijā dzimuši cilvēki.

Pēc Otrā Pasaules kara, kad Padomju Savienība bija okupējusi Latviju, liels skaits latviešu ieradās Austrālijā kā “dīpīši” (D.P.), Internacionālās Bēgļu organizācijas (I.R.O.) programmas ietvaros.

Starp 1947. un 1952. gadu 19,700 latviešu bēgļi ieradās Austrālijā. Viktorijā, Latvijā dzimušo skaits pieauga no 108 cilvēkiem 1947.gadā uz 5,693 cilvēkiem 1954.gadā. Tajā laikā vairākumam bija jāstrādā melnos darbos, lai izpildīto ieceļošanas noteikumos nolikto divu gadu kontraktu ar Austrālijas valdību.

Dēļ Padomju Savienības stingrās kontroles, emigrācija no Latvijas samazinājās. Ieceļošana turpina samazināties arī pēc 1991.gada, kad Latvija atguva neatkarību no Padomju Savienības.

2011. gadā Viktorijā bija lielākais latviešu izcelsmes skaits Austrālijā, kopumā 1,523. Viktorijas latviešu skaitā ieskaitīti arī tie, kas dzimuši Krievijā, Pirmā Pasaules kara laikā, kā arī tie, kas dzimuši Vācijā, pēc Otrā Pasaules kara. Vairāk nekā 83% ir vecāki par 60, kas atspoguļo sarukošo latviešu skaitu, kas ieceļojuši pēc 1950’iem gadiem.

Puse no latviešiem ir ar augstāko izglītību, strādā savās profesijās, arī par manedžeriem un administrācijā, kas atspoguļo latviešu, caurmērā augstāko izglītības līmeni, salīdzinot ar vispārējo sabiedrību. Gandrīz 45% mājās runā latviski.

Sabiedrība ir vienota un ir sekmīgi spējusi uzturēt savu kultūru, tradicijas un valodu plašu organizāciju klāstā, piemēram Melburnas Latviešu biedrība un Melburnas Latviešu skola.

Notes

• In 1918 Russia was renamed the Russian Soviet Federated Socialist Republic (RSFSR).

• In 1921 the Ukraine was divided between Poland and the RSFSR.

• In 1922, the RSFSR and the majority of Ukraine became part of the Union of Soviet Socialist Republics.

• Latvia was annexed by the Soviet Union in 1940.

• After World War II eastern and western Ukraine were reunited by the Soviets. In 1954 Crimea was added to the republic.

• The Soviet Union broke up in the early 1990s, which led to the emergence of the Russian Federation in 1991.

• Latvia and Ukraine gained independence from the Soviet Union in 1991, despite being represented independently by the ABS from the mid 20th century.

Average Age

Dataset: Latvia Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Latvia Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Latvia Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Latvia Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Latvia Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Latvia Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Latvia Source: Australian Bureau of Statistics

Timeline

Dataset: Latvia Source: Australian Bureau of Statistics