Finland

Immigration History from Finland to Victoria

The 1901 census records 77 Finland-born residents in Victoria, but it was not until 1921 that a significant number were recorded, with 242 residents. Their arrival in Australia in the 1920s followed political turmoil leading to a civil war. Finnish immigration to Australia was also stimulated in the 1920s by the United States imposing an immigration quota. During the 1950s, further migration was stimulated by both the difficult economic situation in Finland and the Australian Government’s offer of partial assisted passage. By 1933, there were 290 Finland-born people living in Victoria.

A second wave of migration followed World War II. During the war Finland fought against its eastern neighbour, the Soviet Union, and also Germany. As part of its peace settlement with the Soviet Union, Finland agreed to cede several provinces to the Soviet Union, causing thousands of people to leave these areas.

The 1947 census recorded 223 Finland-born residents of Victoria; 276 were recorded in 1954. By 1961, the population had grown to 1380. Finland’s obligation to pay war reparations to the Soviet Union sparked a rapid transition from an agricultural to an industrial economy. By the time post-war baby boomers were of working age there were job shortages in Finland, prompting large-scale migration peaking around 1970. Victoria’s Finland-born population reached its highest number, 1604, in the 1971 census.

As economic conditions improved over subsequent decades, many Finnish migrants returned home. By 1976, the number of Finland-born people living in Victoria dropped by 22% to 1318. Since then it has followed a gradually decreasing trend. The population was 1205 in 1996 and 1156 in 2001.

In 2016, 1,246 Finland-born people were living in Victoria. Well over half of the population today are female and 54% are aged over 55. The most common language spoken at home is Finnish, followed by English. The most common religion is Lutheranism, which is practiced by 44% of the population; 30% stated they had ‘no religion’.

The community is supported by the Finnish Society of Melbourne and the Finnish language program on SBS radio.

Immigration History from Finland (Swedish) to Victoria

År 1901 bodde enligt folkräkningen 77 finlandsfödda invånare i Victoria, men det var inte förrän 1921 som det mer betydelsefulla antalet 242 invånare uppgavs. Deras ankomst till Australien på 1920-talet var en följd av politisk orolighet som i sin tur ledde till ett inbördeskrig. Den finska immigrationen till Australien stimulerades även av att det i USA trädde i kraft en immigrationskvot, samt den australiensiska statens erbjudande om biståndsresor. År 1933 var 290 finlandsfödda människor bosatta i Victoria.

En andra våg av utvandring kom efter andra världskriget. Finland stred under kriget med Ryssland, sin granne i öst, samt även med Tyskland. Som en del av sitt fredsavtal med Ryssland gick Finland med på att avträda ett flertal provinser till Ryssland, vilket innebar att tusentals människor lämnade dessa områden.

Enligt 1947 års folkräkning bodde 223 finlandsfödda invånare i Victoria; år 1954 var antalet 276. År 1961 hade befolkningen ökat till 1380. Finlands förpliktelse att betala krigsgottgörelse till Ryssland innebar en snabb förändring från en jordbruksekonomi till en industriekonomi. När efterkrigets baby boomers uppnådde en förvärvsarbetande ålder var det brist på jobb i Finland, vilket i sin tur drev på en stor utvandringsvåg som nådde sin topp runt 1970. Victorias finlandsfödda befolkning nådde sin högsta nivå med 1604 invånare år 1971.

Allt efter det att de ekonomiska förutsättningarna förbättrades under de efterföljande årtiondena återvände många finska utvandrare hem. År 1976 hade antalet finlandsfödda människor bosatta i Victoria sjunkit med 22% till 1318. Sedan dess har trenden varit gradvis sjunkande. Befolkningen var 1205 år 1996, och 1156 år 2001.

År 2011 bodde 1227 finlandssvenska människor i Victoria. Betydligt fler än hälften av befolkningen idag är kvinnlig och 63% är över 50 år gamla. Finska är det språk som främst talas i hemmet, följt av engelska. Den mest vanliga religionen är den Lutheranska, vilken 60% av befolkningen följer; 20% påstod sig att inte följa någon religion.

Kolonin stöds av Finnish Society of Melbourne och finska språkprogram på SBS radio.

Immigration History from Finland (Finnish) to Victoria

Vuoden 1901 väestönlaskennassa Victoriassa kirjattiin 77 Suomessa syntynyttä, mutta vasta vuonna 1921 kirjattiin merkittävämpi lukema: 242 asukasta. Heidän saapumistaan Australiaan 1920-luvulla edelsivät sisällissotaan johtaneet poliittiset levottomuudet. Suomalaista siirtolaisuutta Australiaan stimuloivat myös Yhdysvaltojen asettamat siirtolaiskiintiöt sekä Australian valtion tarjoama matkustusavustus. Vuoteen 1933 mennessä Victoriassa asui 290 Suomessa syntynyttä.

Toinen siirtolaisuusaalto seurasi toista maailmansotaa. Sodassa Suomi taisteli itäistä naapuriaan, Neuvostoliittoa, vastaan, samoin Saksaa. Osana Neuvostoliiton kanssa käymiään rauhanneuvotteluja Suomi suostui luovuttamaan useita alueita Neuvostoliitolle, jonka johdosta tuhannet ihmiset joutuivat lähtemään näiltä alueilta.

Vuoden 1947 väestönlaskennassa kirjattiin Victoriassa 223 Suomessa syntynyttä, ja vuonna 1954 kirjattiin 276. Vuoteen 1961 mennessä väestö oli kasvanut jo 1380:een. Suomen sotakorvausvelvollisuudet Neuvostoliitolle vauhdittivat talouden nopeaa kehitystä maataloudesta teollisuuteen. Sodan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien tullessa työikään Suomessa oli työttömyyttä, joka johti noin vuonna 1970 huipentuneeseen laajaan siirtolaisuuteen. Victorian suomalaissyntyinen väestö saavutti huippunsa, 1604 henkilöä, vuoden 1971 väestönlaskennassa.

Taloudellisten olosuhteiden parantuessa seuraavien vuosikymmenten aikana monet suomalaissiirtolaiset palasivat kotiin. Vuoteen 1976 mennessä Victoriassa asuvien Suomessa syntyneiden lukumäärä putosi 22 % ollen tuolloin 1318. Sen jälkeen suuntaus on ollut hitaasti aleneva. Suomessa syntyneitä oli 1205 vuonna 1996 ja 1156 vuonna 2001.

Vuonna 2011 Victoriassa asui 1227 Suomessa syntynyttä henkilöä. Yli puolet heistä on naisia ja 63 % on yli 50-vuotiaita. Yleisin kotona puhuttu kieli on suomi, sitten englanti. Yleisin uskonto on luterilaisuus, jota harjoittaa 60 % väestöstä; 20% ilmoitti, että heillä ei ole uskontoa.

Yhteisöä tukee Melbournen Suomi-Seura ja SBS-radion suomenkielinen ohjelma.

Average Age

Dataset: Finland Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Finland Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Finland Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Finland Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Finland Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Finland Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Finland Source: Australian Bureau of Statistics