Serbia

Immigration History from Serbia to Victoria

Few immigrants from the area known as Serbia settled in Victoria in the 19th century. In the 1901 census, just three men from Serbia were recorded.

After World War I, the Kingdom of Serbia united with other Balkan territories to form the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians. The Kingdom of Yugoslavia was formally named in 1929. Yugoslavia was occupied by the Axis powers and temporarily dismantled during World War II, and large numbers of people fled. Yugoslavs were amongst the large numbers who came to Victoria between 1948 and 1955 from Displaced Persons camps in Europe. Many who came to Australia at this time were opposed to the newly-formed communist regime in Yugoslavia. By 1954 there were 6,118 immigrants from Yugoslavia living in Victoria.

The worsening economic situation in Yugoslavia, including high unemployment in the 1960s and 1970s, caused more Yugoslavia-born people to immigrate to Victoria. Many people had been working temporarily in Western Europe, especially Germany, before immigrating to Australia. Between 1961 and 1971, the Yugoslavia-born population in Victoria increase nearly three-fold to 49,755 people.

After the break-up of Yugoslavia in 1992, Serbia and Montenegro were proclaimed as the Federal Republic of Yugoslavia. In 1996, when people born in Serbia and Montenegro were first counted separately in the Australian census, there were 4,133 living in Victoria. By 2001 the census recorded 19,643 people born in the Federal Republic of Yugoslavia – an increase that may reflect a different definition of the country rather than a large influx of immigrants. In 2003 the country was formally renamed Serbia and Montenegro as a state union. The 2006 census recorded 7,052 Victorians born in Serbia and Montenegro. In the same year Serbia and Montenegro formally split into separate states, but the census still counted them as a union. In 2008, the Kosovo assembly declared Kosovo independent of Serbia. The 2016 census counted 7,310 Victorians born in Serbia, whilst 518 were counted for Montenegro and 538 for Kosovo.

Most members of the Victorian community live in the western and south-eastern suburbs of Melbourne. Of those in employment 34% work in professional roles and 20% are labourers and tradespersons. While 46% of the population were Serbian Orthodox, 15% were Eastern Orthodox. Today Serbian is by far the most common language spoken at home within the community, which is supported by a range of ethno-specific organisations.

Immigration History from Serbia (Serbian) to Victoria

Неколико досељеника са подручја некада познатог као Србиj настанило cе у Викторији у 19. веку. Према попису становништва из 1901. само три мушкарци из Србије су били регистровани.

После Првог светског рата Краљевине Србија ујединиле се са остатком балканских земаља и територија формирале Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. А 1929. године земља је формално названа Краљевина Југославија. Југославија је била окупирана од стране сила осовине и привремено разоружана за време Другог светског рата, и велики број људи је напустио земљу. Југословени су били међу најбројнијима који су се доселили у Викторију између 1948. и 1955. године, из кампова за расељена лица у Европи. Многи од њих који су се тада доселили у Аустралију били су против новооснованог комунистичког режима у Југославији. До 1954. било је 6,118 досељеника из Југославије у Викотирији.

Погоршана економска ситуација у Југославији, укључујући незапосленост током 1960-их и 1970-их определило је велики број људи, рођених у Југославији да емигрирају у Викторију. Многи од њих су радили привремено у Западној Европи, посебно у Немачкој, пре него сто што су емигрирали у Аустралију. Између 1961. и 1971. популација људи рођених у Југославији повећала се на 49,755 људи.

После распада Југославије 1992. Србија и Црна Гора прогласиле су се Федералном Републиком Југославијом. 1996. када су се особе рођене у Србији и Црној Гори по први пут пописивале посебно, приликом пописа становништва у Аустралији, било их је 4,133 који су живели у Викторији. Пописом становништва 2001. регистроване су 19,643 особе које су рођене у Федералној Републици Југославији – пораст који је одражавао више различиту дефиницију назива државе него велики прилив миграната. 2003. формално је промењен назив земље у Србија и Црна Гора, као унија држава. После тога, цензусом из 2006 пописано је 7,052 Викторијанца који су рођени у Србији и Црној Гори. Исте године Србија и Црна Гора су се формално поделиле у посебне државе, али је цензус тада још увек признавао унију држава. 2011 попису бројао 7383 Викторија је рођен у Србији, 518 је рођен у Црној Гори и 538 рођен на Косову

Велики број чланова викторијске заједнице живи у западним и југо-источним предграђима Мелбурна. Од оних који су запослени 34% су професионалци, а 20% раде као радници и занатлије. Док су 46% популације били припадници српске православне вероисповести, 15% су били источни православци. Данас се српски језик најчешће говори у домаћинствима у овој заједници, што подржава велики број специфичних етничких организација.

Notes

• Croatia, Slovenia and Macedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia) seceded from the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in 1991.

• Bosnia-Herzegovina seceded in 1992.

• Serbia and Montenegro remained part of the Yugoslav Federation and established the Federal Republic of Yugoslavia in 1992.

• The Federal Republic of Yugoslavia changed its name to Serbia and Montenegro in 2003.

• In 2006 Serbia and Montenegro formally split into seperate states.

• In 2008 Kosovo declared itself independent of Serbia.

Average Age

Dataset: Serbia Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Serbia Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Serbia Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Serbia Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Serbia Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Serbia Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Serbia Source: Australian Bureau of Statistics

Timeline

Dataset: Serbia Source: Australian Bureau of Statistics